Kişisel Verilerin Korunması

  • Kurumsal
  • Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin  İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni 
 
İşbu Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu sıfatıyla 2A GROUP SİGORTA olarak sizlerin kişisel verilerini büyük bir özenle ele aldığımızı belirtmek, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi gereğince,  sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. 
 
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 
Kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen genel ilkelere uygun olarak, Sigortacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat kapsamında Sigorta sözleşmesinin kurulması, ifası ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi; sigortacılık ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi; sözleşme ilişkisi içinde risk analizi, fiyatlandırma, tazminat ve benzer süreçlerde değerlendirme yapılması;  işlem yapanın/yaptıranın bilgilerinin tespiti; elektronik (internet/mobil  vb.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; mevzuat, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması; pazarlama ve istatistik faaliyetleri ile hizmet kalitesinin artırabilmesi, talep edilen/diğer ürün/hizmetlerin sunabilmesi amacıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir.
 
Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar  
 
Hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi dahil olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; yurtdışı grup şirketimize; faaliyetlerimizi yürütmek üzere destek hizmeti aldığımız iş ortaklarımıza(acenteler, servisler, broker ve/veya reasürans şirketleri vb.), tedarikçilerimize(bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcıları, aktüerya ve eksperler, asistans hizmeti servis sağlayıcıları vb.) KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 
Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri
 
Kişisel verileriniz, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Acenteler, İnternet Şubesi ve Çağrı Merkezi, Yetkili Kamu kurum kuruluşları ile Meslek Birlikleri dahil tüm kanallar vasıtasıyla sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamlardan toplanmakta olup, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkelere uygun olarak KVKK m.5/2 ve 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların haricinde açık rızanıza istinaden işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
 
KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları 
 
Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; 
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
d) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 
e) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, 
g) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 
h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahip olduğunuzu bildirir, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi bilgilerinize sunarız.
 
Kişisel Veri Sahibi Başvuru Usulü 
 
Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletmek “Başvuru Formu’nu” kullanabilirsiniz. 
 
Taleplerinize ilişkin başvurularınızı; 
1. Elden 
2. İadeli taahhütlü mektupla 
3. Noter aracılığıyla 
 
Musalla bağları Mah. Ankara Cad. Çankaya Sitesi Altı No:85/A Selçuklu/KONYA adresine ıslak imzalı kopyası ile veya
 
4. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imzanız ile imzalayarak 2asigorta@2asigortacenter.com.tr adresine 
5. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen başkaca bir yöntem ile, iletebilirsiniz.
 
Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda KVKK’da belirtilen süre  içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
 
Sizin adınıza 3. kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.
 
Başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin işlemin bir maliyet gerektirmesi halinde Şirketimizce Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

E-Posta Bültenimize Üye Olun
Avantajlı Kampanyalarımızı Kaçırmayın!